Inleiding:
De vereniging “National Cutting Horse Association of the Netherlands” (NCHAN), opgericht bij notariële akte op 27 april 2001, heeft zich ten doel gesteld, de cuttingsport in Nederland te promoten door, onder andere, het organiseren van wedstrijden.
De “Low Land Cutting Tour” is een (wedstrijd) activiteit met als doel de cuttingsport te beoefenen en te promoten.

Teneinde de organisatie zo uniform mogelijk te laten verlopen is, met instemming van de Algemene Ledenvergadering, een reglement opgesteld, waarin voorwaarden zijn gesteld, waaraan de organisator zich dient te houden. Dit reglement, is bijgevoegd bij- en maakt deel uit van deze verklaring.

Reglement voor organiserende maneges 

De wedstrijd:
Verplichte onderdelen en hun vastgestelde startvolgorde:

1. Open met vers vee
2. 15,000 Non pro met gebruikt vee
3. Amateur met vers vee
4. Youth met gebruikt vee
5. Novice amateur met vers vee
6. Rookie met gebruikt vee
7. 10.000 Limited met vers vee
8. Any Horse Any Rider met gebruikt vee
9. Ranch Cutting met een mix van de totale kudde

De organisator beslist welke kudde als gebruikt vee wordt ingezet.
De NCHA (USA) beschouwt de “amateur klasse” als “NON PRO”; relaterend aan deze NCHA-regel moet deze als zodanig worden gehandhaafd.

Inschrijven: 
De hoogte van de geldbedragen die verschuldigd zijn als startgeld, cattle charge, office charge en dergelijke, zijn door de NCHAN vastgesteld en staan vermeld op het standaard inschrijfformulier dat te vinden is op deze website.

Het standaard inschrijfformulier zal door de NCHAN zo spoedig mogelijk na een verreden wedstrijd worden aangepast aan de eerstkomende wedstrijd en op de website worden geplaatst. Ook wordt het per e-mail  naar de organiserende manege gestuurd.
De NCHAN-leden zijn verplicht het standaard inschrijfformulier te gebruiken bij inschrijving voor deelneming aan door of namens de NCHAN georganiseerde wedstrijden.

Zij dragen zorg, dat het bedoelde formulier, leesbaar en compleet ingevuld, in het bezit van de organiserende manege komt.
Leden die niet over e-mail  beschikken, dienen contact op te nemen met de NCHAN.

Prijzen:
De prijsuitreiking geschiedt binnen één uur na het beëindigen van de laatst verreden klasse.

Als daartoe gegronde redenen zijn kan, in overleg met een bestuurslid van de NCHAN, hiervan worden afgeweken voor niet meer dan dertig minuten; alsdan zal de omroep(st)er de aanwezigen tijdig informeren.

Als prijzen zullen uitsluitend bekers en lintjes, zoals hierna omschreven, worden uitgereikt.
Een representatieve beker of trofee voor de 1e tot en met de 3e plaats met bijbehorend lint.
Een lint voor de 4e tot en met de 6e plaats.
Extra (sponsor) prijzen zijn uiteraard altijd toegestaan.

Uitslagen: 
De organisator dient zo spoedig mogelijk na elke klasse kopieën van de jury formulieren  zodanig op te hangen, dat de deelnemers deze kunnen bekijken.

De leesbaar en compleet ingevulde uitslag- en jury-formulieren als mede de deelnemers-startlijsten dienenten laatste één uur ná het beëindigen van de wedstrijd, aan een bestuurslid van de NCHAN te worden overhandigd.

Mocht er geen NCHAN-bestuurslid meer aanwezig zijn, dan dienen bedoelde formulieren nog diezelfde dag per post of per e-mail  te worden verzonden naar het secretariaat (zie briefhoofd).

Verzenden per fax van deze formulieren is niet toegestaan; aldus verzonden formulieren worden niet geaccepteerd.
Het bestuur verplicht zich, de wedstrijduitslagen en de rangschikking zo snel mogelijk op de webpagina te (laten) plaatsen.

Eisen locatie:
De wedstrijd locatie dient voorzien te zijn van een goedwerkende geluidsinstallatie, die ook gebruikt kan worden als (goed verstaanbare) omroepinstallatie.
De organisatie zorgt voor een goed verstaanbare omroep(st)er, die de deelnemers tot starten of gereedhouden oproept.

Judge:
De organiserende manege dient voor een NCHA (USA) gecertificeerde judge te zorgen.
Indien deze niet beschikbaar is, dient een persoon te worden gevraagd, die over voldoende ervaring, kennis en kunde beschikt.
Een lijst met aanbevolen judges is opvraagbaar bij het NCHAN bestuur (wedstrijdcoördinator).

NB: de NCHA (USA) reglementen schrijven voor, dat deelnemers, die relationele dan wel commerciële binding met een al dan niet gecertificeerde judge hebben, van deelname aan die wedstrijd zijn uitgesloten.

Afdracht geld:
De afdracht , groot € 5,00 ( vijf Euro ) per start, per deelnemer, dient vóór de prijsuitreiking te worden overhandigd aan een bestuurslid van de NCHAN:

Het vee:
In iedere klasse wordt een minimum vereist van 1,5 stuk vee per start.
Het vee dient te allen tijde “ongebruikt” en “geschikt” te zijn voor het gebruik in de cutting sport. Als blijkt, dat dit niet het geval is of was, kan uitsluiting van verdere wedstrijden in de Low Land Cutting Tour het gevolg zijn.

Veiligheid:
De organiserende manege treft en is verantwoordelijk voor veiligheidsmaatregelen op het manegeterrein en de opstallen voor mensen, dieren en goederen.
De NCHAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dezen.

Algemeen:
De organiserende manege dient een ringsteward als aanspreekpunt voor de ruiters aan te wijzen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.